• พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ
  : อาจารย์ ดร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พัชรินทร์ โพธิ์ทอง
  : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หฤษฎ์ นิ่มรักษา
  : อาจารย์ เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • โสภณ บุญมีวิเศษ
  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
FULL TEXT

Abstract

Effect of organic fertilizer on soil microorganism quantity and yield of  Morus alba var. Sakhon Nakhon was pot experiment at field trial in Nong-Ya sub-district, Muang District, Kanchanaburi province during October 2016-November 2017. The experiment was set up using a randomized complete block comprising 10 treatments with 4 replications. The treatments were as follows: 1) control (without chemical and organic fertilizer application), 2)  chemical fertilizer at the rate of 100 kg/rai/year, 3) cow manure at the rate of 1,000 kg/rai/year, 4) cow manure at the rate of 2000 kg/rai/year, 5)  cow manure at the rate of 1,000 kg/rai/year incorporated with Liquid Organic fertilizer (LOF) 25  liter /rai/year 6)  cow manure at the rate of 2,000 kg/rai/year incorporated LOF 25 liter /rai/year 7) chicken manure at the rate of 1,000 kg/rai/year, 8)  chicken manure at the rate of 2,000 kg/rai/year, 9) chicken manure at the rate of 1,000 kg/rai/year incorporated  LOF 25 liter /rai/year and 10)  chicken manure at the rate of 2,000 kg/rai/year incorporated  LOF 25 liter /rai/year. The results indicated that the application of chicken manure with 2,000 kg/rai/year incorporated with 25 liters LOF contributed the highest yield components (branch length and the total leaf weight at the first and the second harvest.  These were 193.30 cm. and 205.00 cm. for the branch length at the first and the second harvesting and for a leaf weight  at 530 and 2,450.25 g/plant, respectively. Whereas, the application of chemical fertilizer at the rate of 100 kg/rai/year the branch length was 149.00 and 177.25 cm. and the total leaf weight was 292.50 and 2,022.75 g/plant at the first and second harvest, respectively. For the control,   the lowest values of branch length and total leaf weight at the first and the second harvest were found at 109.00 cm., 126.00 cm., and 112.50 g. and 973.50 g., respectively.  The application of chicken manure at the rate of 2,000 kg./rai/year incorporated with LOF 25 liter /rai/year promoted the highest tolal soil fungi at 4.57 cfu./g.for dry soil Whilst, the application of chicken manure at the rate of 1,000 kg./rai/year incorporated with LOF 25 liter /rai/year and cow manure at the rate of 2,000 kg./rai/year incorporated with LOF 25 liter /rai/year gave equally the total soil fungi at 4.13 cfu./g.for dry soil. However, the application of chemical fertilizer at the rate of 100 kg./rai/year gave the lowest of total soil fungi. The same pattern result was occurred for the total soil bacteria.  It was revealed that the application of chicken manure at the rate of 2,000 kg.rai/year incorporated with LOF 25 liter /rai/year gave the highest total amount of soil bacteria at 7.41 cfu./g.for dry soil . Whilst, the application of chicken manure at the rate of 2,000 kg./rai/year gave equally the total soil bacteria at 6.36 cfu./g.for dry soil . However, the application of chemical fertilizer at the rate of 100 kg./rai/year gave the lowest of total soil bacteria.


Keyword

microorganisms, Morus alba var. Sakhon Nakhon, organic fertilizer

บทคัดย่อ

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ และผลผลิตของหม่อนพันธุ์สกลนคร เป็นการปลูกทดสอบในกระถาง ณ แปลงทดลอง ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน  ตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์  (Randomized Complete Block Design, RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ  โดยกำหนดกรรมวิธีการทดลอง  10  กรรมวิธี ประกอบด้วย 1)  ชุดควบคุม (control) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์   2) ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 100  กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี  3) ใส่ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ต่อปี 4) ใส่ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 5) ใส่ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 25 ลิตรต่อไร่ต่อปี 6) ใส่ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 25 ลิตรต่อไร่ต่อปี  7) ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 8) ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 9)  ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อัตรา 25 ลิตรต่อไร่ต่อปี และ 10) ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 25 ลิตรต่อไร่ต่อปี ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 25 ลิตรต่อไร่ต่อปีให้ผลผลิต และองค์ประกอบหม่อน จากการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 และ2 มากที่สุด  โดยมีความยาวกิ่งเก็บเกี่ยว 193.00 และ 205.00 เซนติเมตรตามลำดับน้ำหนักรวมใบต่อต้น530และ2,450.25กรัม ตามลำดับรองลงมาคือการให้ปุ๋ยเคมีอัตรา100กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีโดยมีความยาวกิ่งเก็บเกี่ยว 149.00 และ 177.25 เซนติเมตร ตามลำดับ และน้ำหนักรวมใบต่อต้น 292.50 และ 2,022.75 กรัมตามลำดับ ส่วนการไม่ใส่ปุ๋ย ให้ปริมาณน้อยที่สุด คือความยาวกิ่งเก็บเกี่ยว 109.00 และ 126.25 เซนติเมตร ตามลำดับ และน้ำหนักรวมใบต่อต้น 112.50 และ 973.50 กรัม ตามลำดับ ส่วนปริมาณจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp.และเชื้อรา Trichoderma spp. โดยปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุก 3 เดือน เมื่อครบ 12 เดือน พบว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 25 ลิตรต่อไร่ต่อปี มีปริมาณเชื้อราในดิน 4.57 cfu./g.for dry soil  มากที่สุดรองลงมา คือกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 25 ลิตรต่อไร่ต่อปีและการใส่ปุ๋ยมูลวัว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยมีปริมาณเท่ากันคือ 4.13 cfu./g.for dry soil  ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี 100 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณน้อยที่สุด ปริมาณเชื้อแบคทีเรียในดิน ระยะเวลา 12 เดือน พบว่าการ ใส่ปุ๋ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี   มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากที่สุด คือ 7.41 cfu./g.for dry soil รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยมูลไก่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คือ 6.36 cfu./g.for dry soil ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี 100 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณน้อยที่สุด


คำสำคัญ

จุลินทรีย์ หม่อนพันธุ์สกลนคร ปุ๋ยอินทรีย์