• จิตรภานุ อินทวงศ์
  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • จิระวุฒ นาเค
  : เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ธงชัย ช่วยสถิตย์
  : เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วีระศักดิ์ มะประสิทธิ์
  : เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • แพรพิไล เจริญสิทธิ์กองคำ
  : เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
FULL TEXT

Abstract

        Deer velvet antler is the main product of deer farming business. Each year, the harvest of deer velvet antler occurs once a year. Velvet antler is soft and covered with velvet-like peel. After being soft for 150 days, the velvet antler becomes harder and sheds. After the stage of no antler for 15 days, the soft antlers gradually come out. The properties of deer velvet antler which generate healthy condition are long-time acceptance both in traditional Chinese medicine and western society. Deer velvet antlers with high quality are the ones which are big, heavy and beautiful. This study was to search for the mixed-feed varieties which enhanced the quality of deer velvet antler. It showed that after feeding both sika and rusa deer with more varieties of mixed-feed especially with corn for a year, the velvet antlers which were harvested next year after the treatment had better shape, bigger and more nutritional value than the velvet antlers of deer which were fed with fewer varieties of mixed-feed and no corn in the mixed-feed. It is empirical conclusion that food types and varieties of mixed-feed are the principal factors which affect deer antler production.

 

 


Keyword

corn, deer velvet antler, rusa deer, sika deer

บทคัดย่อ

       เขากวางอ่อนเป็นผลผลิตหลักที่ได้จากการทำธุรกิจฟาร์มกวาง ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกปี การงอกของเขากวางเกิดขึ้นปีละครั้ง เขากวางงอกใหม่มีลักษณะอ่อนนุ่ม หุ้มด้วยกำมะหยี่ หลังจากนั้นประมาณ 150 วัน เขากวางเริ่มแข็งแล้วหลุดจากตัวกวาง หลังจากเขาแข็งหลุดประมาณ 15 วัน เขากวางอ่อนค่อยๆงอกออกมาใหม่ เป็นวัฏจักรหมุนเวียนแบบนี้ทุกปี สรรพคุณของเขากวางอ่อนในการทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั้งตะวันออกโดยเฉพาะประเทศจีนและตะวันตกมานาน เขากวางอ่อนที่มีคุณภาพ ราคาสูง คือเขากวางอ่อน ที่มีน้ำหนักมาก เส้นรอบวงมีขนาดใหญ่ และสวยงามเพราะมีความสมดุลย์ของลักษณะเขาทั้งสองข้างเท่ากันการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อทดสอบชนิดของอาหารผสมที่มีผลต่อคุณภาพของเขากวางอ่อน พบว่า อาหารผสมที่มีความหลากชนิดโดยเฉพาะที่มีข้าวโพดเป็นส่วนผสม เมื่อให้กวางรูซ่าและกวางซิก้ากินเป็นระยะเวลา 1 ปี และตัดเขากวางอ่อนในปีรุ่งขึ้น เขากวางอ่อนของกวางที่กินอาหารผสมหลากชนิดมากกว่าและมีข้าวโพดเป็นส่วนผสม มีลักษณะรูปร่างของเขาขนาดใหญ่กว่า และมีคุณค่าโภชนาการในเขากวางอ่อนสูงกว่าเขากวางอ่อนของกวางที่กินอาหารผสมหลากชนิดน้อยกว่าและไม่มีข้าวโพดเป็นส่วนผสม สรุปได้ว่า ชนิดของอาหารและส่วนผสมของอาหารที่ใช้เลี้ยงกวางเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เขากวางมีคุณภาพสูง


คำสำคัญ

ข้าวโพด เขากวางอ่อน กวางรูซ่า กวางซิก้า