• บุญธรรม หาญพาณิชย์
  : ดร. สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พูลสิน ศรีรัตนอารี
  : นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วรานนท์ คงสง
  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เสรีย์ ตู้ประกาย
  : รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
FULL TEXT

Abstract

      In this research investigation, the researchers examine factors affecting office building inspection in Bangkok Metropolis. The reports of office building inspection were analyzed to determine the cost per square meter of office buildings to be used as asset valuation data in accordance with the Asset Valuation Standards of Thailand. In this qualitative research, the researchers inspected an office building in Ratchadaphisek area. Only visual inspection was carried out without any tests using special tools or tests for stability, security and various systems involved with the safety of life and property. The interviews were conducted with engineering professionals and appraisal professionals in order to congregate the level of importance of their opinions concerning affected parameters on the conditions of office buildings prior to the asset valuation. The study of the opinions regarding the office building inspection for asset valuation showed that all engineering professionals interviewed agreed that there should be building inspection prior to asset valuation. Only fifty percent of appraisal professionals agreed that building inspection should be conducted prior valuation. The other fifty percent expressed that it was not necessary because the inspection did not cause any significant changes in property values. In regard to factors related to the consideration of value of used office buildings, it was found that engineering professionals focused on the building systems at the highest level. Appraisal professionals focused on decorations and maintenance at the highest level. In regard to the opinions concerning the building parts to be paid attention to: depreciation, or period of use, it was found that engineering professionals still paid attention to the building systems at the highest level. Appraisal professionals paid attention to building decorations at the highest level. The analysis of office building value which considered office buildings based on their conditions found that the conditions of the building inspected were at a low level (β). The linear depreciation was then calculated. Findings showed that the valuation of buildings without building inspection was higher than those having been inspected. The asset valuation reports could assist the users to be informed of the building value as it should have been.

 


Keyword

building inspection, depreciation, the valuation of building

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจสอบอาคารสำนักงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารมากำหนดราคาต่อตารางเมตรของอาคารสำนักงานเพื่อเป็นข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยทำการตรวจสอบอาคารสำนักงานตัวอย่างแห่งหนึ่ง ย่านรัชดาภิเษก ด้วยการตรวจพินิจทางสายตาเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อวัดระดับความสำคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนที่มีผลกระทบต่อสภาพอาคารสำนักงานก่อนการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จากการศึกษาความคิดเห็นเรื่องการตรวจสอบอาคารเพื่อการประเมินมูลค่าของอาคารสำนักงาน ปรากฏว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมทั้งหมด เห็นด้วยว่าควรให้มีการตรวจสอบอาคารก่อนการประเมินมูลค่าอาคาร ส่วนความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่เห็นด้วยว่าควรให้มีการตรวจสอบอาคารก่อนการประเมินมูลค่า อีกร้อยละ 50 มีความคิดเห็นว่าไม่จำเป็น เนื่องจากไม่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามูลค่าอาคารสำนักงานที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ปรากฏว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ให้ความสำคัญกับงานระบบอาคารมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้ความสำคัญกับการตกแต่ง และการดูแลมากที่สุด เช่นเดียวกับความคิดเห็นในส่วนใดของอาคารที่ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา หรืออายุการใช้งาน ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ยังคงให้ความสำคัญกับงานระบบอาคารมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการตกแต่งอาคารมากที่สุดเช่นเดิม จากนั้นเมื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าอาคารสำนักงาน ซึ่งพิจารณาอาคารสำนักงานตามสภาพอาคาร พบว่าสภาพอาคารที่สำรวจอยู่ในระดับต่ำ ( B ) จึงคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า อาคารสำนักงานตัวอย่างดังกล่าว หากประเมินมูลค่า โดยที่ไม่มีการตรวจสอบอาคารก่อนจะทำให้มีมูลค่าสูงกว่าอาคารที่ผ่านการตรวจสอบสภาพอาคาร ดังนั้น หากมองถึงสภาพอาคาร ณ ปัจจุบันแล้ว ทำให้ผู้ที่ใช้รายงานประเมินทรัพย์สินได้ทราบถึงมูลค่าอาคารตามที่ควรจะเป็น


คำสำคัญ

การตรวจสอบสภาพอาคาร ค่าเสื่อมราคา การประเมินมูลค่าอาคาร