• ปิยะนุช เงินคล้าย
    : รองศาสตราจารย์ ดร. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล
    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
FULL TEXT

Abstract

         In this research investigation, the researcher examines the development of a people participation model in local development, as well as the problems and obstacles in the promotion of people participation in local development. The researcher proposes guidelines for the encouragement of people participation in local development. The researcher used the method of a descriptive approach by collecting data from documents. Findings showed that the people participation model for local development was at two levels: national and local. The problems and obstacles in the participation were at the level of the members of the general public, local administration, and other levels such as the structure of the law, political culture, and others. Guidelines for the encouragement of people participation in local development were the roles of the public sector i.e. the design of channels to participate in and to strengthen the community. The roles of the people sector was to ensure that the members of the general public paid attention to participation.


Keyword

people participation, the development of a participation model, local development

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากเอกสาร ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นมี 2 ระดับ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมมีทั้งระดับประชาชน ระดับการปกครองท้องถิ่น และระดับอื่นๆ เช่นโครงสร้างของกฎหมาย วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น มีทั้งบทบาทในภาครัฐ ได้แก่ การออกแบบช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และบทบาทภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม


คำสำคัญ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม การพัฒนาท้องถิ่น