• วราภรณ์ จุลปานนท์
    : รองศาสตราจารย์ ดร. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
FULL TEXT

Abstract

The important purposes of this research is to study Development of European Union integration Crisis of European Union and its impact to ASEAN Lessons from European Union’s Crisis for ASEAN The study of the topic indicate that European economic integration is constantly progress but in the beginning of 21st century European Union has confronted the major challenges  such as eurozone debt, Ukraine, refugee crisis and Brexit which has impact on ASEAN in many aspect depending on interdependence between European Union and each member of ASEAN. Moreover, ASEAN can learn about National Unity and keeping equidistant between super power from Ukraine crisis. Brexit will not significant affect ASEAN’s economic but is a very precious lesson for ASEAN integration in the years to come. 

 


Keyword

ASEAN, European Union, crisis

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่องวิกฤตของสหภาพยุโรป : บทเรียนสำหรับอาเซียนนี้มีจุดประสงค์สำคัญคือ ศึกษาพัฒนาการบูรณาการของสหภาพยุโรป ศึกษาวิกฤตจากการบูรณาการยุโรป และผลกระทบต่ออาเซียนศึกษาบทเรียนจากวิกฤตของสหภาพยุโรปต่ออาเซียนผลการศึกษาชี้ว่าการบูรณาการเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปก้าวหน้าไปด้วยดี แต่ในต้นศตวรรษที่ 21 สหภาพยุโรปต้องเผชิญวิกฤติจากการบูรณาการนั้นหลายประการ เช่นวิกฤตหนี้สาธารณะในเขตเงินยูโร วิกฤตยูเครน วิกฤตผู้ลี้ภัย และการลาออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ซึ่งวิกฤตดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วย กล่าวคือวิกฤตหนี้สาธารณะจะส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับระดับการพึ่งพาอาศัยทางการค้าระหว่างกันส่วนวิกฤตยูเครนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อมาเลเซียอย่างชัดเจนแล้วยังเป็นบทเรียนสำคัญต่ออาเซียนในเรื่องการสร้างความเป็นเอกภาพภายในชาติและการรักษาระยะห่างอย่างสมดุลต่อมหาอำนาจ นอกจากนี้ อาเซียนควรต้องเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการบูรณาการของสหภาพยุโรป และการจัดการวิกฤตผู้อพยพของยุโรป และแม้ว่าการลาออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษจะไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของอาเซียนมากนักแต่ Brexit ก็ยังคงเป็นบทเรียนที่ดีต่อการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนว่าการบูรณาการเศรษฐกิจจะต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการบูรณาการเป็นสิ่งที่ต้องแบ่งปันกัน หรือต้องมีความร่วมมือเสียสละ นอกจากนี้อาเซียนควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการบูรณาการเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคของอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ วิกฤตของสหภาพยุโรปจึงเป็นบทเรียนที่มีค่าต่ออาเซียน


คำสำคัญ

อาเซียน สหภาพยุโรป วิกฤติ