• ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นภาขวัญ แหวนเพชร
    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์
    : นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
FULL TEXT

Abstract

          In this research investigation, the researchers study the feeding types of fish in the seagrass beds in the Khung Kraben Bay (KKB) area, Chanthaburi province. There were thirty-eight fish species in the 826 specimens that were collected between January 2017 and January 2018. It was found that the food types that fish consumed could be divided into four major types: animals; plants; planktons; and detritus. These could be divided into twenty-five minor groups of food. The dominant food items in each type mostly consumed by fish were shrimps, seagrass, copepods, and sediments. The highest proportion of fish in the sample fish population from the seagrass beds in the KKB area were carnivorous fish (65-79 percent). The proportion of food consumed by the fish in each area studied could be divided into two groups of feeding types based on the distribution of the seagrass. In the area of seagrass distribution were fish consuming animals and plants. In the area with no distribution of seagrass there were mainly fish consuming animals and detritus. The gut fullness index (FL) showed an average of 5.61 ± 2.67. It was also found that the FL was higher during the ebb tide than during the high tide. This means that the fish coming to the KKB utilized seagrass beds as the source of food supply.

 


Keyword

Chanthaburi Province, feeding types, fish community, Khung Kraben Bay, seagrass beds

บทคัดย่อ

       การศึกษาประเภทการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สามารถเก็บตัวอย่างปลาได้ 38 ชนิด 826 ตัวอย่าง พบว่ามีประเภทอาหารที่ปลาบริโภค 4 ประเภทหลัก ได้แก่ อาหารประเภทสัตว์ อาหารประเภทพืช อาหารประเภทแพลงก์ตอน และอาหารประเภทเศษซากอินทรียสาร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อีก 25 กลุ่มอาหาร โดยพบว่าอาหารกลุ่มกุ้ง หญ้าทะเล โคพีพอด และตะกอนดิน เป็นอาหารที่ปลากินมากที่สุดในอาหารแต่ละประเภท โดยปลาส่วนใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนเป็นปลาในกลุ่มที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารถึงร้อยละ 65.79 จากตัวอย่างปลาทั้งหมด สัดส่วนของอาหารที่ปลากินในแต่ละบริเวณพื้นที่ศึกษาสามารถแบ่งประเภทการกินอาหารของปลาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามการแพร่กระจายของหญ้าทะเล ในบริเวณที่มีการแพร่กระจายของหญ้าทะเลจะมีกลุ่มปลาที่กินอาหารประเภทสัตว์และประเภทพืชเป็นหลัก ส่วนในบริเวณที่ไม่มีการแพร่กระจายของหญ้าทะเลจะมีกลุ่มปลาที่กินอาหารประเภทสัตว์และประเภทเศษซากอินทรียสารเป็นหลักค่าดัชนีการเต็มกระเพาะของอาหารของปลาเฉลี่ย 5.61±2.67 และพบว่าในช่วงเวลาน้ำกำลังลงมีค่าดัชนีดังกล่าวมากกว่าในช่วงเวลาน้ำกำลังขึ้น แสดงว่าปลาที่เข้ามาในอ่าวคุ้งกระเบนมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเลในแง่ของการเป็นแหล่งอาหาร 

 

 


คำสำคัญ

จังหวัดจันทบุรี ประเภทการกินอาหาร ประชาคมปลา อ่าวคุ้งกระเบน แหล่งหญ้าทะเล